Sunday, October 16, 2011

Đang lên kế hoạch cho một cuộc thi nho nhỏ về tấn công môi trường web

Tình hình là đang có một kế hoạch nho nhỏ cho một cuộc thi cũng nho nhỏ trên HVA về tấn công trên môi trường web, cần có người hợp tác :D

Who is volunteer ?