Saturday, June 6, 2015

xnohat GPG Public key

Các bạn có thể dùng công cụ GPG4Win để mã hóa nội dung email và gửi một cách an toàn cho tôi. Dưới đây là GPG Public Key của tôi ( dùng để mã hóa nội dung mail, và chỉ có tôi mới có thể đọc nội dung mail này vì tôi có Private Key )

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2
mQENBFVyx9ABCAC3HQHfZKeC7c55/ZEpmXzMiz06bFHSMkOh/iZ0LvHRefzGBA+Y
EiFa4rpWoCT6wvcDFG2gq51235dvbj7k7OsBKarXmgppTB3+s6AdXsIeG0TqVxbF
oOgtkNZ17Q5jPnb6/1Tut2pJVuocc8oIF4k6pR2kYZJ6d4eH4BsNOB55hwCZAUZ9
AqrstOQjeX8NiDV3om9bOo3+OrjUe+lS3OCWByLzNEMgeGb4Hc2JNSzGss20UFXm
d+N3Mpm59hqJH8jiQ2vt/vmIS3rS7ZFew90fvnlQajVcA9HoIyfw3kmFsDqo8zF7
sN2XTsgirv8DZ3sGrdowoTPHVlTTM66h6V/1ABEBAAG0I0hvbmcgUGh1YyBOZ3V5
ZW4gPHhub2hhdEBnbWFpbC5jb20+iQE5BBMBCAAjBQJVcsfQAhsDBwsJCAcDAgEG
FQgCCQoLBBYCAwECHgECF4AACgkQMUv/Id/jfkvCfgf5AQRulc+2ZF7jEbe0Sw3S
md76sPTmTkqPebvXoClC3BSqUdXhBQP+3DRY8TK37S5e/Ylf22e5htrA8POe78un
hmZJW49Tla65srugNUVFfSPpozw7TUxor5rRirZ5VOioZdzzb51Dzf6WRh3YiyWG
yvsJh2k0GUbq6kVQf62OfaissVneGIOgQ+D1upZV7m7qRisgd0wZzzd8V9iqEsmy
cJ357WmpwLIgA05sd3NqLP2eqInm5kOTuSwg5K7xwT3ZrI4a2LJCMlUtngW8p2I4
aa3r9ToMbsT6+ANa29S/GGL2jvSlBAirKEGQ/XQdpFv+fTKAkT69OE+dSq/AMT/p
JrkBDQRVcsfQAQgA2/sDI7V+lQq0zyU3Mg1iPAUd5N4bmbSXNxbH52G4pUHnV8ic
EPqW52fH7AV6Bjc/WC+0h+yVtbkqdfwItugbz0YdHwcx+7rcR9icMxIfqJY1wnZI
i/jkDn3Leb7xO1m6LOq2bRa4cAk4UEJNgb18A4DTO7ZRS0PSwGc0H3wLh5M51mmf
QWzDm6SNKB+kOfLs8rmkGByLNO459tcAhypKD7qUt5NhK15J34UZxG/Qb2kA3dHy
bbQmah1kOQsw3+qOujI4lXKKFRHl5zYk4V+D1SIT7F58F39trUI3HX5p9+ZphZkN
NRUGyQ1YYQVV0t/EttKJM6JYF3hMCwYrEyh3ZwARAQABiQEfBBgBCAAJBQJVcsfQ
AhsMAAoJEDFL/yHf435LsjcH/0obS/qsKlq4HZNExUf9FMHKVqWeCDb/3npmHApQ
znw5fJqr8c9BTvi08OJgH1SIvbpKpdo3oQqlHI0sckTpnLF8s1UYUDJr166G2zaj
8sDMkSRsu7qZ30ku6oLq3rgE16rQ842f2QbO/ebbWD4ES3DM2rR5TVmYLiBRPF8D
NWMUhq0Y9onHK2R1aMMbWN/d1My2z6uNu62Hegi3Jeu81tkL20Ng7ldJTmLEhwtH
QXeCTlHdDKuDXc5XA+v66xqRmQ+z6nidnh4F3mEXZjRARnHslEz3tDUU8rNbqEIs
EvzmIzALvgjKfuQ2TsEZnfiKFxACsPllL8rSy5uPZmFtIX8=
=xb1k
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

No comments:

Post a Comment

Quí đọc giả đọc xong, nếu thấy chút thú vị thì tác giả cũng mong được chút comment lấy làm kích lệ